Üdvözöljük az ICONOMIX világában!

ICONOMIX Kft.
Adatvédelmi elvek
Frissítve: 2019. május 25.
 

Fogalmak

Adatvédelmi elveink tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi, szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény fogalomhasználatát követjük. Továbbá megfelelünk az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-én kelt 2016/679. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének.

 

Alapelvek

Az ICONOMIX Kft. közvetlen igénybevétele nem egészségügyi szolgáltatás, így személyes adatok kezelésére csak az érintett hozzájárulásával van lehetőség. Egészségi állapotra vonatkozó adatok tekintetében írásbeli hozzájárulás szükséges,  amelynek megtörténtét hitelt érdemlően (postai úton megküldve vagy szkennelve elektronikusan megküldve és az eredetit megőrizve) kell bizonyítani ahhoz, hogy az érintett adatok kezelése megtörténhessen az orvosi szakvélemény megadása érdekében.

Az egészségügyi szolgáltató közbeiktatásával történő teleradiológiai feladatellátás során az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvényi előírások és az érintett egészségügyi szolgáltató belső adatvédelmi szabályzatainak követése történik meg.

A továbbiakban az adatkezelés közvetlen igénybevétel során történő érvényesülésére terjed ki e leírás.

A személyes adatokat kizárólag a szolgáltatás igénybe vételének lehetővé tétele érdekében, annak keretében kezeljük. Az adatkezelési cél elérését követően a feleslegessé váló adatokat megsemmisítjük, illetve – az érintett kérése esetén – az azokat tartalmazó adathordozókat visszaszolgáltatjuk.

Az ICONOMIX Kft.-ben kezelt adatok megadása minden esetben önkéntes. Az így megadásra került személyes adatot minden esetben az érintett beleegyezésével kezeljük.

A kezelt személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítjuk, valamint az általunk kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsoljuk össze, ha az érintett ahhoz – az adott adat kezelése által megkívánt formában – hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

A program keretében elektronikus úton történő adatfeldolgozás, tárolás történik.

 

Az adatkezelés

Az ICONOMIX Kft. keretében a következő adatokat kezeljük:

-         név
-         lakcím (lakóhely, tartózkodási hely)
-         születési hely és idő
-         nem
-         telefonszám
-         e-mail cím
-         egészségügyi adatok, különösen: képalkotó diagnosztikai felvételek adattartalma
-         a szolgáltatás igénybevételének időpontja, helye, időtartama

Az adatok kezelése az egészségügyi adatok tárolására vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltaknak megfelelő időtartamban történik.

Az adatkezelésre a következő okokból kerülhet sor:

-         a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése
-         szakvélemény elkészítése
-         termékfejlesztés, minőségfejlesztés
-         statisztika
-         jogszabályban meghatározott egyéb ok (pl. bíróság, ügyészség, nyomozóhatóság, közigazgatási hatóság – az orvosi titoktartás szabályai szerint)

Az ICONOMIX Kft. keretében üzemeltett honlapok az IP címeket ideiglenes jelleggel, statisztikai céllal rögzítik, azonban azokat a honlaplátogatók személyével nem kapcsolják össze. A honlapok azonosító adatcsomagot (cookie) használnak az oldalt látogatók tevékenységének követéséhez. A cookie-t látogatási információk tárolására használják.  A látogatókat nem követik az ICONOMIX Kft. felülettől eltérő webhelyek meglátogatásakor. Az érintettnek lehetősége van kikapcsolni az ilyen cookie-k használatát, amennyiben olyan böngészőt használ, amely jelez, ha cookie-t küldtek, és visszautasítja a nem kívánt cookie-kat.

A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fent meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet. A szolgáltató az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja, hogy az ilyen adatkezelést megtilthassa. Az ilyen adatkezeléssel érintett adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

 

Adattárolás

Az ICONOMIX Kft. keretében az adattárolást olyan informatikai környezetben végezzük, amely

– Alkalmas a kezelt adathoz történő hozzáférés korlátozására, ennek értelmében az adatok illetéktelen harmadik személytől védettek.

– Az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor. A hibás adatok törlésre kerülnek.

– Az adatokról biztonsági mentés készül.

Az adatok kezelése az elvárt védelmi szintet nyújtja.

Az informatikai rendszer és hálózata egyaránt védett a számítógéppel kapcsolatos bűncselekmények ellen. Az üzemeltető a biztonságról jelszavas védelem, tűzfal segítségével gondoskodik,  a rendszer-üzemeltetők csak meghatározott IP címről jelentkezhetnek be.

 

 

Kérdések, jogorvoslat

Ezen adatvédelmi elvekkel kapcsolatos kérdések az titkarsag@iconomix.hu e-mail címre megküldve tehetők fel.

Adatvédelmi tisztviselő: Szilágyi Imre, adatvedelem@iconomix.hu 

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatai helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását. Kérelmemre az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adataimról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az ICONOMIX Kft. keretében a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adunk tájékoztatást. Évente egy tájékoztatás ingyenes, a további adatkérések adminisztratív díj ellenében történnek. Amennyiben az ismételt tájékoztatás kapcsán kitűnik, hogy az adatkezelés jogellenes vagy hibás volt, az adminisztratív díj visszafizetésre kerül.

A valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbítjük, illetve töröljük az adatot, amennyiben:
- annak kezelése jogellenes,
- az érintett kéri,
- az adat hiányos vagy téves, és az állapot jogszerűen nem korrigálható,
- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
- azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A fentiekről értesítjük az érintettet és azt, aki részére az adatokat korábban továbbítottuk. Az értesítés a jogos érdekek sérelmével nem járó esetekben mellőzhető.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgáljuk, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett a döntésünkkel nem ért egyet, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.

Az érintett adatát nem törölhetjük, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adatot azonban nem továbbíthatjuk az adatátvevő részére, ha egyetértett a kérelmező által előterjesztett tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelés jogszerűségét az adatkezelő köteles bizonyítani.

Az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtérítjük, kivéve, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt akkor, ha az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

 Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

 

 

 

 

 

Telefon:

+36 (1) 391-1400

 

Fax:

+36 (1) 391-1410

 

 

 

 

 

www:

http://www.naih.hu

 

 

e-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

 

 

Az ICONOMIX Kft. működtetője a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság által NAIH-78344/2014. számon nyilvántartott adatkezelő.

Az adatkezelő adatai:

Név: Iconomix Kft.
Székhely: 7625 Pécs, Kaposvári út 3.
Cjsz.: Cg. 02-09-071355
Web: www.iconomix.hu 
E-mail: titkarsag@iconomix.hu

Az elektronikus kereskedelemre vonatkozó törvényi szabályozás alapján közzéteendő adatok:
A szolgáltató neve: Iconomix Kft.
A szolgáltató székhelye, telephelye: 7625 Pécs, Kaposvári út 3.
A szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatok, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: titkarsag@iconomix.hu A szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezése, és a szolgáltató nyilvántartásba vételi száma: Cg. 02-09-071355
A szolgáltató adószáma: 13924775-2-02

 

Pécs, 2019. május 25.