Values of Iconomix

Mi az, ami igazán fontos számunkra?

Az értékeink:

S Z A K M A I S Á G

S Z A K M A I S Á G

Betegeink biztonsága, Partnereink elégedettsége, szak mai elhivatottság radiológusaink részéről. A mindig ma ga sabb minőség érdekében folyamatos tanulás, az oktatás beágyazása rendszerünkbe. A szakma szabályainak betartása, betartatása és frissítése. Maga az ICONOMIX kell, hogy jelentse a távleletezésben a szakmaiság megvalósulását. A legerősebb elkötelezettség.

M I N Ő S É G

M I N Ő S É G

Küldetésünk: a minőségi radiológia elérhetővé tétele mindenki számára. Munkánk során, betegeink érdekében, az elvárható legmagasabb minőségi kritériumokat fogalmazzuk meg, és ezeket folyamatosan monitorozzuk. Definiált szempontok, szabályrendszerek mentén egyik legfontosabb rendezőelvünk. Mérhetőségének biztosítása objektivitásunk alapfeltétele. Valljuk, hogy a minőség elégedettséget szül és hosszú távú kapcsolatokat alapozunk meg vele. Motivál és fejlődésre késztet.

T E L J E S Í T M É N Y

T E L J E S Í T M É N Y

Munkánk és folyamataink idő függvényében történő megvalósulása. A sikerünk egyik meghatározó jellem zője, de csak és kizárólag a szakmaiság és a minőség összefüggésében.

T R A N S Z P A R E N C I A

T R A N S Z P A R E N C I A

Erősíti a megbízhatóságot, a bizalmat és az együttműködést. Dokumentált, szabályozott üzletpolitikánk, elvárásaink, munkafolyamataink, felelősségeink át lát ha tósága ezért fontos számunkra. Megkönnyíti a minden napokat, a kommunikációt és az üzletvitelt, bizalmat szül, mely mindenfajta együttműködést megkönnyít.

M E G B Í Z H A T Ó S Á G

M E G B Í Z H A T Ó S Á G

A definiált elvárásoknak való hosszú távú megfelelés és felelősségvállalás. Hisszük, hogy a biztonság, bi za lom, együttműködés, elkötelezettség és a tisztelet alapköve. Hosszan tartó kapcsolatokat lehet rá építeni.

E L K Ö T E L E Z E T T S É G

E L K Ö T E L E Z E T T S É G

Víziónk közös és kötelez bennünket: a teleradiológia egy fejlődési folyamat, amelyben a képalkotó diagnosztika kiteljesedhet, információt visz oda, ahol az hiányzik, egységesít, fejleszt és szabályoz. Számos szakmai kapcsolat és kapcsolódás révén olyan hálózat alakulhat ki, mely új képességeket és tudást hoz létre, minden betegnek minőségi radiológiát biztosít. A betegellátást szolgáljuk. Értéket teremtünk.

F E L E L Ő S S É G

F E L E L Ő S S É G

Munkánktól betegeink diagnózisa függhet. Minden döntésünk, munkafolyamatunk, problémakezelésünk hátterében ez a felelősségvállalásunk áll az első helyen.

E G Y Ü T T M Ű K Ö D  É S   É S C S A P A T M U N K A

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S   É S
C S A P A T M U N K A

Az egység és a közösség ereje. Motiváló és megtartó erő. Személyes kapcsolatokon alapul. Felelősségünk ezen kapcsolatok ápolása és támogatása. Radiológusként megosztjuk egymással tudásunkat és tapasztalatainkat, hogy senki ne érezze magát egy diagnosztikai problémával egyedül. Menedzserként segítjük egymást: tudással, szorgalommal, néha egy mosollyal. A csapatmunka Kollégáink egyéni tudását közösségünk értékévé formálja. Partnereinkkel igyekszünk személyes kapcsolatainkon keresztül minél szorosabb együttműködést kialakítani, ezáltal helyzetüket megismerni, visszajelzésüket mindennapi működésünkben figyelembe venni. Támogatjuk a közvetlenséget és a nyitott, őszinte kommunikációt. Tudjuk, hogy egy csapat mindig annyira erős, mint amennyire a leggyengébb tagja az, ezért egymás támogatása a munkánkban feltétel nélküli.

E M P Á T I A

E M P Á T I A

A gondoskodás alapja. Figyelünk egymásra. Fontos látnunk magunk előtt, mit érez a Beteg, a Partner, a Kolléga, ha valamit teszünk, mondunk, leírunk. Ha kölcsönös, egy problémás helyzetben pozitív együttműködéshez vezethet. Döntésformáló lehet.

Ö S S Z E T A R T O Z Á S   É SB I Z A L O M

Ö S S Z E T A R T O Z Á S   É S
B I Z A L O M

A Közösség élménye, mely nekünk kiemelten fontos. Mind szakmai, mind emberi közösségalkotó szerepet vállalunk. Összetartozás a munkatársakkal, az orvos kollégákkal, Partnereink szakmai csoportjaival. Bízunk egymásban. Hiszünk a pontosan azonosított elvárásoknak megfelelő, hosszú távú együttműködésben.

Ö R Ö M

Ö R Ö M

Sikerélmény, együttműködés, pozitív visszajelzés, nyílt emberi gesztusok, alkotó emberi kapcsolatok. Küldetésünk mérföldköveinek megvalósulása, újabb célok kitűzése, a fejlődés lehetősége és kihívásai, a kudarcok, problémák együttes feldolgozása, megoldása. Felszabadító érzés. Mosollyal jár.

S Z E R V E Z E T I   K U L T Ú R A

S Z E R V E Z E T I K U L T Ú R A

Szervezeti kultúránk lényege értékeinkben rejlik. Biztonságot és keretet ad mindennapi tevékenységünknek. Segít a munkára koncentrálni. Közösségünk működésének alapja.

B I Z T O N S Á G

B I Z T O N S Á G

Biztonság a munkában, a szakmában, a családban. Biztonságban érezzük magunkat a csapatban: a személyes és egzisztenciális fejlődés szempontjából egyaránt. Biztonságunk az együttműködés, empátia, közösség és elkötelezettség érzéséből fakad.

F E J L Ő D É S

F E J L Ő D É S

A folyamatos tanulás elvárás. Ennek lehetőségét kollégáinknak belső oktatási rendszerünkkel is biztosítjuk. A részvétel az egyén felelőssége. Tudásbázisunkkal kollégáinkat, és szükség esetén Partnereinket is, támogatjuk. Specialista radiológusaink tapasztalataikkal segítik működésünket, közreműködő munkatársaink és szakorvosjelölt kollégáink oktatását. Munkafolyamatainkat, alkalmazott technológiáinkat a változó egészségügyi környezet szabta igények mentén folyamatosan optimalizáljuk – innovatív megoldásokat alkalmazunk. Tudjuk, hogy hibáink is fejlődésünk részét képezik: tanulunk ezekből, folyton szem előtt tartva, hogy munkánkkal betegeink érdekét szolgáljuk.

Fotók: pixabay.com

Értékeinkről szóló összefoglaló prospektusunk: